Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe można podzielić na:

  • wody płynące: rzeki i strumienie,
  • wody stojące: jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki,
  • wody mórz i oceanów.

Wody płynące.

Wody powierzchniowe płynące są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę. Skład tych wód jest bardzo zmienny i zależy od takich czynników, jak: czas kontaktu z glebą i jej rodzaj, pora roku, ilość wód opadowych, zagospodarowanie zlewni, ukształtowanie i pokrycie terenu. Ze względu na zanieczyszczenia i duże wahania w stężeniach i toksyczności związków chemicznych, względnie mikroorganizmów, surowe wody płynące nie nadają się do picia.

Wody stojące.

Wody zmagazynowane w jeziorach, stawach i sztucznych zbiornikach działają łagodząco na klimat i poprzez zwiększone parowanie wpływają na wielkość opadów. Wiele zbiorników spełnia rolę odbiorników ścieków komunalnych i przemysłowych, co sprawia, że pogarsza się ich stan czystości. Są one także częściowo zanieczyszczona wskutek spłukiwania nawozów sztucznych z otaczających je terenów rolniczych.

Wody mórz i oceanów.

Wody mórz i oceanów są bardziej czyste niż wody śródlądowe, jednak duże ich zasolenie powoduje, że bez przeprowadzenia procesu odsalania nie mogą być wykorzystywane do picia. Zasolenie wody w Bałtyku wynosi na przykład 6 g/dm3, a w Oceanie Atlantyckim 36 g/dm3, natomiast zasolenie wód słodkich nie przekracza na ogół 0,5 g/dm3.

Sprawdź 5 metod oczyszczania wód powierzchniowych: Uzdatnianie wody.

Dodaj komentarz